Regulamin

Regulamin

obowiązujący od dnia 01.12.2022 roku

I. Ogólne postanowienia
1. Regulamin określa w szczególności zasady i warunki rezerwacji oraz zakupu Usług pomiędzy Sprzedający a Nabywcą lub/i Korzystającym, oferowanych przez Sprzedającego, realizowanych w Lokalu, zasady korzystania z Symulatora, przebywania w Lokalu oraz wszelkie inne związane z charakterem Usługi.
2. Usługi świadczone są na miejscu w Lokalu.
3. Wykupienie Usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, każdy kto wykupił Usługę, każdy kto przebywa w Lokalu jest zobowiązany doprzestrzegania Regulaminu.
4. Każdy Korzystający przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany do potwierdzenia poniżej, iż zapoznał się z Regulaminem oraz innymi załącznikami, które go dotyczą bezpośrednio lub jako przedstawiciela ustawowego Korzystającego.
5. Ze względów bezpieczeństwa przebywanie w Symulatorze oraz jego użytkowanie możliwe jest wyłącznie za zgodą Pracownika. Minimalny wiek Korzystającego przyjmuje się na 13 lat, korzystanie przez Korzystającego w wieku 13 do 18 lat, jest możliwe tylko pod opieką uprawnionego przedstawiciela ustawowego (rodzic lub opiekun prawny ustanowiony przez Sąd) sprawowaną w trakcie korzystania z Usługi i po uprzednim wyrażeniu zgody na piśmie przez tego przedstawiciela ustawowego osobiście w Lokalu, bezpośrednio przed skorzystaniem z Usługi przez małoletniego.
6. Nie mają możliwości korzystania z Usług osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych używek.
7. W czasie przebywania w Symulatorze zakazane jest spożywanie napojów, posiłków, palenie itp..
8. Osoby ciężko chore, w szczególności na takie choroby jak: zaburzenia błędnika, choroby serca (w tym osoby ze wstawionym rozrusznikiem), osoby które mają zawroty głowy, choroby psychiczne, epilepsję, klaustrofobię lub inne choroby przy których korzystanie z Symulatora jest dla ich zdrowia lub/ i życia niebezpieczne, nie mogą korzystać z Symulatora, chyba, że okażą i przekażą pracownikowi zaświadczenie od lekarza danej specjalizacji, z którego będzie wynikała zgoda na korzystanie z Symulatora.
9. Podpisując niniejszym Regulamin Nabywca/Korzystający potwierdza niniejszym, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych lub jakichkolwiek innych do korzystania przez niego z Symulatora. Każdy Korzystający korzysta na własne ryzyko i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
10. Logo, nazwa, grafika, umieszczone na stronie filmy, zdjęcia są własnością Sprzedającego i podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. 11. W Lokalu można wykonywać zdjęcia i filmy własnej osoby natomiast wykonywanie ich jakiejkolwiek innej osobie wymaga zgody tej osoby. Ani Sprzedający ani Pracownik nie odpowiada za umieszczenie przez osobę trzecią zdjęć lub filmów z udziałem Korzystającego w internecie, jednocześnie Sprzedający i Pracownik są uprawnieni do udostępnienia osobie której zdjęcia lub film z jej udziałem umieszczono w internecie, nagrań z monitoringu w celach dowodowych.
12. w Lokalu znajdują się kamery (monitoring), co Nabywca/Korzystający akceptuje.

II. Definicje:
1. Regulamin: oznacza niniejszy dokument,
2. Symulator: jest to urządzenie służące do symulacji wyścigów, naśladujące zachowanie rzeczywistych samochodów podczas jazdy, znajdujące się na przeznaczonej do tego platformie.
3. Miejsce Świadczenia Usług (Usługi): Lokal, w którym jest prowadzona działalność przez Sprzedającego, oznaczony nr 1a przy ulicy Zaleskiego nr 10 w Krakowie (dalej jako: Lokal).
4. Usługi (Usługa): odpłatne usługi (usługa) świadczone przez Sprzedającego w lokalu nr 1a przy ulicy Zaleskiego nr 10 w Krakowie (dalej jako: Lokal), a polegające na odbyciu jazdy Symulatorem.
5. Sprzedający: właściciel firmy świadczącej Usługę tj. Franciszek Palmirski Simracing Dream Krakowskie Centrum Simracingu.
6. Nabywca: osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu Usługi na własną rzecz (zwana będzie wtedy również Korzystającym) lub na rzecz osoby trzeciej której przekaże prawo do skorzystania z nabytej Usługi (która to osoba trzecia zwana będzie wtedy Korzystającym).
7. Korzystający: osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Symulatora.
8. Pracownik: pracownik obsługi przeszkolony w zakresie obsługi Symulatorów, uprawniony przez Sprzedającego do sprawowania opieki nad Korzystającym, Nabywcą, uprawniony również do sprawowania nadzoru, kontroli oraz przerwania jazdy w sytuacji nieetycznej lub niebezpiecznej.
9. Opłata (rezerwacja): kwota należna za korzystania z Usług w Lokalu, dokonywana poprzez: zapłatę kartą, gotówką, Blikiem, przelewem, Przelewy24 lub inny przeznaczony do tego portal.
10. Voucher: Kupon prezentowy, zawierający konkretny numer Vouchera, datę ważności (ostatni dzień w którym możliwe jest skorzystanie z Usługi).
11. Cennik: zawiera informacje o cenach Usługi.

III. Umowa
1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi jest możliwe osobiście w Lokalu lub on-line, poprzez rezerwacje konkretnego terminu z jednoczesnym dokonaniem zapłaty, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty. Nabywca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe dokonanie opłaty.
2. Dokonujący rezerwacji on-line musi podać swoje dane: imię, nazwisko /nazwę firmy/, adres e-mail, numer telefonu.
3. Nabywca/Korzystający zobowiązuje się do podania prawidłowych, prawdziwych danych, a w Lokalu może być poproszony przez Pracownika o okazanie dokumentu tożsamości. Nabywca/Korzystający ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości przez który rozumie się jeden z następujących dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka.
4. Z Symulatora może korzystać jedynie Nabywca lub Korzystający.

IV. Rezerwacja
1. Nabywca może dokonać zakupu Usługi za pośrednictwem internetu lub na miejscu w Lokalu, jednocześnie dokonując płatności za Usługę.
2. Nabywca dokonujący rezerwacji on-line otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji na podany przy zakupie adres e-mailowy.
3. W przypadku zakupu Vouchera Nabywca jest zobowiązany do rezerwacji terminu Usługi do 12 miesięcy od daty, o dostępności terminów decyduje kolejność rezerwacji (nie data zakupu Vouchera). W przypadku braku wykorzystania Vouchera w okresie ważności, Nabywca lub Korzystający tracą możliwość realizacji Usługi. W przypadku nie skorzystania w terminie ważności z wykupionego, opłaconego Vouchera, uiszczona uprzednio opłata nie zostaje zwrócona.
4. Terminy są rezerwowane przy uwzględnieniu dostępnych w danym momencie wolnych miejsc, po uprzednim opłaceniu rezerwacji, a zatem umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta z chwilą zapłaty.
5. Koszty korzystania z Symulatorów określa cennik dostępny na stronie pod adresem: https://simracingdream.pl/cennik/ , który to cennik jest również dostępny w Lokalu.
6. Nabywca zobowiązuje się przyjść do Lokalu z wyprzedzeniem, nie później niż 15 minut przed godziną rozpoczęcia Usługi.
7. W przypadku niestawienia się na ustaloną, zarezerwowaną godzinę czas Usługi zostanie odpowiednio skrócony bez zwrotu pieniędzy za czas niewykorzystany.
8. Pracownik ma prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości w celu ustalenia, że dana osoba posiada rezerwację.
9. Sprzedający ma prawo odwołać Usługę lub przerwać ją w trakcie realizacji, w sytuacjach nieprzewidzianych, w szczególności braku prądu, ogrzewania, awarii systemu komputerowego, awarii symulatora itp. W takiej sytuacji Sprzedający proponuje termin odpowiadający Korzystającemu lub zwrot kosztów, według wyboru Korzystającego.

V. Zasady bezpieczeństwa
1. Korzystanie z Symulatora, przebywanie w nim, jego użytkowanie dopuszczalne jest tylko za zgodą pracownika (po podpisaniu regulaminu, zgody RODO, ewentualnie innych wymaganych w danej sytuacji dokumentów, po uregulowaniu opłaty).
2. Z Symulatora można korzystać wyłącznie po poprzedzającym przeszkoleniu przeprowadzonym przez pracownika, skorzystanie z Usługi oznacza, iż wcześniej nastąpiło przeszkolenie przez Pracownika, Korzystający bez przeprowadzonego szkolenia nie ma prawa korzystać z Usługi, z Symulatora.
3. W przypadku uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie Symulatora, Nabywca/Korzystający który tego dokonał ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wyrządzoną szkodę i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksu cywilnego zobowiązany jest do naprawienia szkody, w każdym pomieszczeniu znajdują się
kamery, których zapis może być w takiej sytuacji wykorzystany dla celów dowodowych.
4. Osoba przebywająca w Symulatorze ma obowiązek posiadać prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.
5. Pracownik ma prawo wyprosić z Lokalu osobę która zachowuje się w sposób niebezpieczny, agresywny, nieetyczny, niemoralny, niezgodny z Regulaminem, w takiej sytuacji bez zwrotu poniesionej uprzednio opłaty.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Lokalu przez Nabywcę / Korzystającego.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody po stronie Nabywcy/Korzystającego spowodowane nie zastosowaniem się do Regulaminu, poleceń Pracownika lub powszechnie obowiązujących zasad.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody po stronie Nabywcy/Korzystającego, wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego.

VII. RODO – zgoda załącznik do Regulaminu
1. Administratorem danych osobowych jest: Franciszek Palmirski Simracing Dream Krakowskie Centrum Simracingu.
2. Dane osobowe przetwarzanie są w celu potwierdzenia rezerwacji elektronicznej, w celu potwierdzenia tożsamości osoby dokonującej rezerwacji, w celu wymiany korespondencji pomiądzy Sprzedającym a Nabywcą/Korzystającym, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane RODO).
3. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do ochrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (decyduje czas przedawnienia roszczeń danego rodzaju wynikający z przepisów kodeksu cywilnego), a po upływie tego czasu dane są usuwane.
4. Dane mogą być udostępnione pracownikowi, prawnikowi, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe
5. Nabywca / Korzystający ma prawo do: uzyskania dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (formularz skargi dostępny jest na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/153), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.